Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Regulamin Koła Seniorów

Regulamin Koła Seniorów  Lekarzy Weterynarii przy Kujawsko – Pomorskiej Izbie Lekarsko Weterynaryjnej
w Bydgoszczy

 

załącznik do uchwały Nr 74/III/2010 Rady Kujawsko-Pomorskiej  Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w  Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2010 roku .

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Zmiany uchwalone na ZCK dnia 12 kwietnia 2013 r.  oraz na ZKC dnia 21.marca 2014 r.

1. Koło Seniorów  zwane dalej „Kołem” powołane uchwałą Nr 74/III/2010 Rady Okręgowej

Kujawsko – Pomorskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej w Bydgoszczy jest jednostką

organizacyjną działającą przy KPILW.

2.  Koło działa na terenie województwa kujawsko – pomorskiego oraz powiatu chojnickiego

woj. pomorskiego.

3. Koło dzieli się na sekcje rejonowe z ustanowionymi koordynatorami. Utworzenie sekcji

rejonowych uzależnione jest od liczebności członków w poszczególnych powiatach.

4. Członkostwo w Kole jest dobrowolne,

5. Członkami Koła mogą być:

a)  emeryci i renciści lekarze weterynarii  pracujący jak i pozostający w stanie spoczynku,

b) lekarze weterynarii pracujący po ukończeniu 55 lat przez kobiety i 60 lat przez mężczyzn.

c) lekarze weterynarii w przeszłości związani z województwem niezależnie od miejsca

zamieszkania

c)  inne osoby i sympatycy utożsamiający się z działalnością Koła, którzy osiągnęli

uprawnienia emerytalne lub rentowe np. małżonkowie, członkowie rodziny, itp.§ 2  Cel i zakres działania Koła

1. Inicjowanie i utrzymywanie więzi koleżeńskich wśród seniorów lekarzy weterynarii-

członków KPILW oraz seniorów lekarzy weterynarii niezrzeszonych -  byłych pracowników

PZLZ , WIS, ZHW, Inspekcji i innych zakładów, których działanie jest zgodne z działaniem

służby weterynaryjnej.

2. Propagowanie i kultywowanie tradycji  zawodu lekarza weterynarii poprzez:

a) udział w odtwarzaniu faktów i zdarzeń dotyczących historii zawodu,

b) opisywanie własnych przeżyć zawodowych,

c) opracowywanie biogramów lekarzy weterynarii,

d) pomoc w opracowaniu nekropolii lekarzy weterynarii województwa kujawsko –

pomorskiego,

e) spotkania z „wchodzącymi” do zawodu młodymi lekarzami weterynarii,

f) udział w wręczaniu praw wykonywania zawodu.

3. Organizowanie spotkań, odczytów, wycieczek, imprez kulturalnych itp.,

4. Inicjowanie i organizowanie pomocy dla członków klubu wymagających takiej pomocy,

5. Nawiązywanie kontaktów z kołami seniorów działającymi w  województwie kujawsko –

pomorskim oraz kołami seniorów lekarzy weterynarii w  sąsiednich województwach.§ 3 Prawa i obowiązki członków Koła

1.  Członek  Koła ma prawo do:

a)  czynnego uczestnictwa w pracach Koła,

b)  czynnego i biernego prawa wyborczego  do władz Koła,

c)  udziału w zebraniach członków Koła oraz wszelkich imprezach organizowanych przez

Koło, wnoszenia uwag i propozycji co do działalności Koła,

d) noszenia odznaki „Lekarz Weterynarii Senior”, przysługującej każdemu członkowi Koła.

2.  Członek Koła powinien:

a) opłacać zadeklarowane składki do końca  I kwartału każdego roku kalendarzowego,

b) propagować działalność Koła,

c) przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu§ 4 Władze i organa Koła – kompetencje i obowiązki

1.  Władzami i organami Koła są:

a) Zebranie Członków  Koła (zwane w skrócie ZCK ), stanowiące najwyższą władzę Koła,

b) Zarząd  Koła ( zwany w skrócie ZK )

w skład którego wchodzą Przewodniczący, Sekretarz oraz Koordynatorzy sekcji,

c)   organem kontroli wewnętrznej jest Komisja Rewizyjna KPILW.

2.  W  ZCK biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Koła.

3.  Nadzwyczajne Zebranie Członków Koła jest zwoływane na pisemny wniosek co

najmniej 1/4 liczby członków  Koła.

4.  O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie powinni być powiadomieni co najmniej

na 14 dni przed terminem zebrania.

5.  Do kompetencji  Zebrania Członków Koła należy:

a)  uchwalanie kierunków działalności Koła

b)  udzielanie absolutorium Zarządowi Koła,

c)  wybór Przewodniczącego  Sekretarza i  Koordynatorów Koła,

d)  uchwalanie regulaminu  oraz zmian w regulaminie Koła.

e)  wskazywanie kandydatów i nadawanie  godności Członka Honorowego Koła.

f) uchwalanie wysokości składki członkowskiej.

( ustala się ruchomą wysokość rocznej składki członkowskiej w wysokości od 30 zł wzwyż )

Wysokość składki obowiązuje od początku 2014 r. (uchwała ZCK z dnia 21.03.2014 r. )

6.  Uchwały  na  ZCK zapadają  zwykłą większością  głosów przy obecności co najmniej 1/4

członków  Koła

7. Do kompetencji Zarządu Koła ( ZK) należy:

a)  kierowanie działalnością Koła i jego  reprezentowanie przed Radą Okręgową oraz

instytucjami zewnętrznymi

b)  zarządzanie  środkami finansowymi Koła w porozumieniu z skarbnikiem KPILW

c)  wnioskowanie do Rady Kujawsko – Pomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej  w

sprawach nadawania wyróżnień, odznaczeń

8.  Przewodniczący Koła z pomocą koordynatorów kieruje  działalnością Koła

9.  Do zakresu działania Zarządu Koła należy:

a)  kierowanie działalnością Koła oraz realizowanie celów wymienionych w § 2 niniejszego

regulaminu,

b)  wykonywanie uchwał i zaleceń ZCK,

c)  opracowywanie rocznych planów pracy Koła,

d)  zwoływanie  ZCK,

e)  występowanie z wnioskami o przyznanie wyróżnień, odznaczeń,

f) występowanie  do Rady Okręgowej KPILW  z wnioskiem w sprawie przyznania członkowi

Koła  pomocy z Funduszu   Zapomogowego  w trudnych sytuacjach losowych.

10.  Przewodniczący Koła:

a)  reprezentuje Koło na posiedzeniach Rady Okręgowej KPILW,

b)  zwołuje roczne zebrania Koła i im przewodniczy,

c)  odpowiada za  działalność Koła z wyjątkiem jego finansowania,

d) sporządza preliminarz budżetowy Koła i przedkłada go Radzie Okręgowej KPILW,

e) inicjuje organizowanie spotkań i innych form działalności oraz akcji Koła.

11.  Koordynatorzy sekcji :

a)  propagują działalność Koła  w terenie działania sekcji,

b) pozyskują nowych członków Koła,

c)  aktualizują listę członków i pomagają w zbieraniu składek członkowskich w sekcji,

d) inicjują organizowanie spotkań członków sekcji,

e) udzielają pomocy w organizowaniu spotkań koła na swoim terenie.

12.  Sekretarz Koła :

a) prowadzi rejestr członków Koła,

b) współpracuje a Sekretariatem KPILW w zakresie wysyłania korespondencji,

c) współpracuje z księgową Izby w zakresie składek członkowskich,

c) przygotowuje teksty  uchwał z ZCK,

d) prowadzi kronikę Koła.

13.   Skarbnik KPILW:

a)  przyjmuje preliminarz budżetowy i przedstawia go na Zebraniu delegatów KPILW.

b) na kontroluje realizację budżetu Koła

14. Księgowa KPILW

a)  przyjmuje składki członkowskie i gromadzi je na koncie KPILW,

b) sporządza zestawienia wpływających składek,

c)  rozlicza koszty ponoszone przez Koło,

d)  odpowiada za prawidłowe wystawienie dokumentów przekazywanych do rozliczenia.§ 5 Wybory do władz Koła

1. Kadencja Przewodniczącego i Zarządu Koła trwa cztery lata i odpowiada  kadencji władz

KPILW w Bydgoszczy

2. Wybory Przewodniczącego oraz Zarządu Koła odbywają się na Zebraniu Cz. K.

3. O terminie, miejscu i porządku Zebrania Wyborczego Członków Koła

zainteresowani powinni być powiadomieni co najmniej na 14 dni przed terminem

zebrania.

4. Zebranie Członków Koła w sprawie zmiany Przewodniczącego Koła lub składu Zarządu

przed upływem kadencji, może być zwołane na wniosek grupy inicjatywnej liczącej co

najmniej 10 członków Koła. Uchwała zapada przy obecności co najmniej 1/3 liczby

Członków Koła.

5. W przypadku braku uchwały wywołanej na podstawie § 4 ust 6 władze Koła pełnią swoje

obowiązki nieprzerwanie.

6. Podobne postępowanie może być zastosowane w przypadku zmiany członków Zarządu§ 6 Finanse Koła .

1.Finansowanie działalności Koła pokrywane jest z składek członkowskich w tym także

członków wspierających oraz z odpisu (dotacji) KPILW w Bydgoszczy w wysokości

uchwalonej przez Zjazd delegatów KPILW.

2.Koło  w swojej działalności korzysta z funduszy przyznanych przez Radę Okręgową i

zatwierdzonych przez Walne lub Okresowe zjazdy delegatów KPILW

3.Koło  może zdobywać fundusze na swoją działalność od sponsorów i ofiarodawców

zewnętrznych w tym członków wspierających działalność Koła, przekazujących

zadeklarowane dobrowolne wpłaty na jego rzecz na zasadzie składki członkowskiej.

4. Członkami wspierającymi działalność Koła mogą być osoby prawne lub osoby

fizyczne a deklarowane wpłaty mogą być jednorazowe lub cykliczne.

5. Skarbnik KPILW może pobierać z kasy kwoty potrzebne na działalność Koła na podstawie

preliminarza budżetowego zgodnie z zasadami prowadzenia gospodarki finansowej

KPILW.

6. Uchylanie się od wpłaty składek członkowskich przez okres 2 lat powodować może

wykreślenie z listy członków Koła Seniorów

7. Koszty obsługi biurowej, korespondencji, domeny internetowej, oraz uzasadnionych

dojazdów związanych z działalnością Koła pokrywa KPILW§ 7  Postanowienia końcowe.

1. Decyzje w sprawie rozwiązania Koła podejmuje Rada Okręgowa KPILW na wniosek ZCK.

2. Regulamin zatwierdzono z upoważnienia Rady Okręgowej na ZCK w dniu 18 marca 2011 r

3. Zmiany w Regulaminie będą każdorazowo zapisywane § 7 Postanowienia końcowe.

Zmiany regulaminu :

1. z dnia 21.03.2014 r. dotycząca rozszerzenia § 1 ust 5 o punkt c, dodanie do § 4 ust 5

punktu f, zmianę § 4 ust 6 , dodanie do § 4 ust. 9 punktu 1, zmianę § 5 ust 1 Uchwały

zmieniające regulamin zostały przyjęte na ZCK w dniu 21.03.2014 r. przy obecności

31 członków Koła, bez głosów przeciwnych.

2. z dnia 02.03.2016 r. dotycząca zmian w §1 ust.2 i 5b, § 3 zm. ust.1c i d, § 4 – tytuł,

ust. 3 (przez dodanie), zm. ust. 5e, ust.10d i e, ust. 12 c, ust.13 a ust 14 (przez dodanie

), § 5 – tytuł i treść (przez dodanie) zm. ust 2 i 3, § 6 – zmiana tytułu, zm. ust 2, 3 , 4

( przez dodanie )i zm. ust 5. ust. 6 i 7 ( przez dodanie )

Uchwała zmieniająca regulamin została przyjęta przy obecności 33 członków Koła,

bez głosów przeciwnych